Strona główna  |  O nas  |  Galeria  |  Kontakt
  • 1 BEZPIECZNIE, TANIO, TAK JAK CHCESZ
  • 2 TYLKO Z DRAGON TRAVEL
Decydując się na kupno wycieczek w miesiącach wrzesień – marzec dana szkoła otrzymuje zniżki na wycieczki wielodniowe w maju i czerwcu.

WYCIECZKI KILKUDNIOWE


WYCIECZKI KILKUDNIOWE

Ofert? przygotowujemy indywidualnie wg potrzeb, ceny zawieraj? niektóre bilety wst?pów.


BESKIDY

W programie: do wyboru:
Brenna - Chlebowa Chata, Kozia Zagroda,
Istebna - Chata Kawuloka z instrumentami pasterskimi: gajdy, fujarki, O??rodek Edukacji Ekologicznej, Izba Pami?ci Jerzego Kukuczki, Aqua Park,
Koniaków - Muzeum Koronek, Chata na Sza??cach;
Jaworzynka – piesza wycieczka na Trójstyk – zetkni?cie granic Polski, Czech i S??owacji, Muzeum „Na Grapie”,
Ustro?? - trasa turystyczna do Schroniska na Równicy, Chata pod Czarcim Kopytem,
Wis??a - Muzeum Regionalne, Muzeum Spadochroniarstwa, Rynek, Skocznia w Wi??le Malinka, Zapora w Wi??le Czarne, Kaskady Rod??a, Galeria Adama Ma??ysza ze zdobytymi pucharami, figura Ma??ysza wykonana z bia??ej czekolady, degustacja „ciastka Mistrza” - s??ynny wypiek wykonany na cze??? skoczka.
BIESZCZADY

W programie: P?tla Bieszczadzka, piesza wycieczka górska dostosowana do kondycji i wieku uczestników, Cerkiew, rejs statkiem po Solinie, Koma??cza – miejsce internowania Kardyna??a Stefana Wyszy??skiego, przejazd Ciuchci? Bieszczadzk?, Skansen Przemys??u Naftowego dzia??aj?cego na terenie najstarszej kopalni ropy naftowej, Muzeum Marii Konopnickiej w ??arnowcu.
 

BYCZYNA, MOSZNA, NYSA

W programie:
Nysa - „Poszukiwanie Skarbu” - gra terenowa.
W trakcie zabawy do zobaczenia - Bazylika ??w. Jakuba, Pi?kna Studnia, Wie??a Wroc??awska, Dom Komendanta, Dwór Biskupi, Pa??ac Biskupi /Miejskie Muzeum/, Rynek Solny, Ko??ció?? ??w. Piotra i Paw??a, Fontanna Trytona, Dom Wagi, Bastion ??w. Jadwigi.
Moszna - jeden z najpi?kniejszych zamków w Polsce, który urzeka niezwyk??? liczb? ??licznych wie?? i wie??yczek nadaj?c budowli niezwyk??ego uroku. To dzi?ki nim nazywany jest „Polskim Disneylandem” lub „bajkowym zamkiem”. W okresie maja – czerwca zach?camy do spaceru alejkami parkowymi w??ród setek kwitn?cych, kolorowych azalii i rododendronów.
Byczyna - zapoznanie si? z kultur? i ??yciem w czasach ??redniowiecznych poprzez ??wietn? zabaw?. Wybór atrakcji dostosowany jest do wieku uczestników. Proponujemy m.in: do wyboru: lekcje o dawnym uzbrojeniu, pokazy katowskie i ??cinanie g??ów, zabawy plebejskie, warsztaty warsztaty wyrobu ??wiec, warsztaty ceramiczne, k?piel w balach, przeja??d??ka bryczk?, r?czne czerpanie papieru, nauka ??ucznictwa tradycyjnego, warsztaty pisania g?sim piórem, warsztaty tkactwa na deseczkach, warsztaty rzutu toporem, w??óczni? i no??em, warsztaty mincerskie / wybijanie monet /, mo??liwo??? szycia sakiewek, zwiedzanie komnaty strachów, grillowanie lub ognisko /w cenie/, scenki ??redniowieczne, pokazy filmów i konkursy wiedzy o ??redniowieczu.
 

GÓRY ??WI?TOKRZYSKIE

W programie: J?drzejów - Muzeum Zegarów S??onecznych, Kolejka W?skotorowa, Ch?ciny - Góra Zamkowa z ruinami zamku /punkt widokowy na okolic?/, Jaskinia „Raj”, Rezerwat Góra Miedzianka, Centrum Nauki Leonardo Da Vinci, Samsonów – Ruiny Huty Szk??a, Tokarnia – Muzeum Wsi Kieleckiej, Ujazd – Zamek Krzysztopór, Sabat Krajno – Park Rozrywki, ?mielów – ??ywe Muzeum Porcelany, Ba??tów – Park Jurajski, Ma??ogoszcz - Ostoja Dworska – zagroda edukacyjna,, ??wi?ty Krzy?? – pobenedykty??ski Zespó?? Klasztorny i ko??ció?? ??wi?tej Trójcy, Kaplica Ole??nickich, relikwie Krzy??a ??wi?tego, krypty ze spoczywaj?cym w nich Jeremim Wi??niowieckim, Nowa S??upia - Droga Królewska, posta? Pielgrzyma,Go??oborze – punkt widokowy, ??wi?ta Katarzyna - Klasztor, ??róde??ko ??w. Franciszka, Kapliczka ??eromskiego, pracownia jubilerska, Skar??ysko-Kamienna - Muzeum Or??a Bia??ego + przeja??d??ka wozem bojowym, Zagna??sk - D?b „Bartek”, Huta Szklana - Osada ??redniowieczna, gdzie spotkamy si? z kowalem, zielark?, rymarzem, bartnikiem, garncark?, Krzemionki Opatowskie – Kopalnia Neolityczna, Kielce – Muzeum ??eromskiego, Muzeum Zabawek, Egzotarium „Dolina Gadów”, Pomnik dzika /jedyny w Polsce/, Park Staszica, Aleja Gwiazd, Ulica Sienkiewicza, Katedra pw. Wniebowzi?cia N.M.P, Pa??ac Biskupów Krakowskich, O??rodek My??li Patriotycznej i Obywatelskiej – multimedialna wystawa historyczna, dawne wi?zienie kieleckie – karcery, cele, Kadzielnia – Rezerwat Geologiczny, Jaskinia, Obl?gorek – Muzeum Sienkiewicza, Nag??owice – Muzeum Reja, Niek??a?? - Ska??ki "Piek??o" - rezerwat skalny z fantastycznymi formami piaskowcowymi, Jaskinia „Piek??o”.
GRUNWALD – MIKO?AJKI

W programie: Pola Grunwaldu – spacer po polu bitwy, Olsztyn – Stary Ratusz, Wysoka Brama, pomnik Kopernika, Zamek Kapitu??y Warmi??skiej, seans w Planetarium, ??wi?ta Lipka – sanktuarium zwane „Cz?stochow? Pó??nocy”, K?trzyn – starówka, Zamek Krzy??acki, przejazd do Reszla – zwiedzanie zamku, wej??cie na wie??? widokow?, Gier??o?? – zwiedzanie kwatery Hitlera „Wilczy Szaniec” /bunkry i schrony ze ??cianami do 8 m grubo??ci/, Miko??ajki - „Per??a Mazur” - spacer promenad? wzd??u?? portu jachtowego do rynku /fontanna ze s??ynn? postaci? Króla Sielaw/, dla ch?tnych rejs statkiem.
 

KARKONOSZE

W programie: Karpacz - ??wi?tynia „Wang” z prze??omu XII i XIII wieku, pochodz?ca z Norwegii, wyjazd i zjazd kolejk? linow? na ??nie??k? /ekspozycja Obserwatorium Meteorologiczne/, Skocznia „Orlinek” zjazd najd??u??sz? w Polsce rynn? saneczkow? 1.060m, punkt widokowy „Krucze Ska??y”, jaskinie, Le??ny Bank Genów i Arboretum, Muzeum Zabawek twórcy pantomimy Tomaszewskiego, Muzeum Sportu i Turystyki, Dom i Muzeum Tyrolskie po??wi?cone osadnikom z Zillertal, zapora na ?omnicy, Dziki Wodospad, ska??a S??onecznik, Wielka Kopa – wyci?g krzese??kowy, Kowary - Park Miniatur, Dom Kata, sztolnie kopalni rud ??elaza i uranu tzw. "Skarbiec Walonów" - kolekcja minera??ów, Bolków – Zamek wybudowany na wygas??ym wulkanie, Szklarska Por?ba – Wodospad „Szklarki” lub Wodospad „Kamie??czyk”, Huta Szk??a, Muzeum Minera??ów, Muzeum Ziemi, Chata Walo??ska /do??o??ono/, piesza wycieczka na ??nie??ne Kot??y, Szrenica – kolejka linowa, Jelenia Góra – Zamek Chojnik, Muzeum Karkonoskie, Skansen Uzbrojenia Wojska Polskiego, Muzeum Przyrodnicze, ekspozycja modeli i miniatur kolejowych, Western City - miasteczko "Dzikiego Zachodu", Jawor – Ko??ció?? Pokoju, ??widnica - Muzeum Broni i Militariów, ??wiebodzin – Figura Jezusa Chrystusa Króla Wszech??wiata, Le??na – Zamek Czocha, Ksi??? – Zamek, Lubomierz - Muzeum Kargula i Pawlaka, Pilchowice – jezioro i zapora wodna.
 
KOTLINA K?ODZKA

W programie: K??odzko - Twierdza K??odzka – labirynt lub podziemia, Podziemia Miasta, Stare Miasto, Ratusz, Most ??w. Jana – polski Most Karola, Ko??cio??y, Wambierzyce - Bazylika, Ruchoma Szopka, Kudowa Zdrój - Park Zdrojowy z palmami i egzotycznymi drzewami, Muzeum Zabawek, Muzeum ??aby, Czermna - Kaplica Czaszek, Szlak Gin?cych Zawodów – warsztaty garncarskie, tkackie, kowalstwa lub porcja chleba, Duszniki Zdrój - Park Zdrojowy z fontann?, Dom Chopina, Muzeum Papieru – w unikatowym m??ynie papierniczym z 1605r., Pijalnia Wód Mineralnych, B???dne Ska??y, Szczeliniec – piesza trasa turystyczna, Z??oty Stok – Kopalnia Z??ota, Stronie ??l?skie - Huta Szk??a, Mi?dzygórze – ogród bajek, wodospad „Wilczki”, Bystrzyca K??odzka – Muzeum Zapa??ek, Kletno – Jaskinia Nied??wiedzia.

Istnieje mo??liwo??? zwiedzania skalnego miasta Adrszpach w Czechach – obowi?zkowe dowody osobiste lub paszporty.
 
KRAKÓW – INWA?D – WADOWICE

W programie:
Kraków – zwiedzanie miasta - Zamek na Wawelu /Katedra z Dzwonem Zygmunta i Grobowcami/, Smocza Jama, Droga Królewska, Pa??ac Biskupi z oknem Jana Paw??a II, Collegium Maius – najstarsza zachowana cz???? Uniwersytetu Jagiello??skiego, Stare Miasto – Sukiennice, Podziemia Rynku, Bazylika Mariacka, Barbakan, Brama Floria??ska.
Wadowice – miejsca zwi?zane z Janem Paw??em II – Dom Rodzinny i Ko??ció??.
Inwa??d – miniatury, m in.: Krzywa Wie??a w Pizie, Statua Wolno??ci, Mur Chi??ski, Wie??a Eiffla, ?uk Tryumfalny, Sfinks, pos?gi z Wyspy Wielkanocnej, Opera w Sydney, Wawel, Zamek Królewski, Latarnia Morsk? w ??winouj??ciu, Stadion Narodowy w Warszawie. Dodatkowe atrakcje: zabawa w Zielonym Labiryncie, Dzieci?ca Karuzela, Kolejka Ekspresowa Farma, 9 metrowa zje??d??alnia, zabawa w Ma??pim Gaju, dwukrotna przeja??d??ka na Piracie, Kole M??y??skim lub Auto Scooterze.

WAROWNIA - zbrojownia, sala tortur, komnata damy, baszta i tarasy widokowe, tkacza, szewca, kowala, garncarza, powo??nika. Park ruchomych SMOKÓW i strzelanie z ??uków.
 

KRAKÓW

W programie: Wzgórze Wawelskie – Dziedziniec Zamku, Katedra Wawelska z Grobami Królewskimi i Dzwonem Zygmunta, Smocza Jama, Droga Królewska, ul. Kanoniczna, Pa??ac Biskupi ze s??ynnym „oknem papieskim”, Ko??ció?? Franciszka??ski, Collegium Maius i dawna Dzielnica Uniwersytecka, Muzeum Czartoryskich z obrazem Damy z Gronostajem, Rynek G??ówny, Sukiennice, Ko??ció?? Mariacki, Barbakan, Brama Floria??ska, Muzeum Podziemia Miasta Krakowa, Muzeum Historyczne Miasta Krakowa, zwiedzanie Stadionu Pi??karskiego, Aleja Radia RMF, Pomnik Psa „ D??oka”, Muzeum Armi Krajowej, Cmentarz Rakowicki z grobami : Wis??awy Szymborskiej, Jana Matejki, Heleny Modrzejewskiej, Tadeusza Kantora, Marka Grechuty, Brata Alberta, Piotra Skrzyneckiego i rodziców Karola Wojty??y, Kopiec Ko??ciuszki z Muzeum Figur Woskowych, Kopiec Kraka, Kopiec Wandy, Muzeum Lotnictwa, Ogród Do??wiadcze??, Dzielnica ??ydowska, Park Wodny, Ogród Botaniczny, Manufaktura cukierków „Ciuciu”, Maufaktura czekolady, Dzielnica Nowa Huta, Muzuem PRL-u, Muzeum Sztuki Japo??skiej „Manggha”, zwiedzanie TV Kraków, siedziby Radia RMF FM, Zalew Zegrzy??ski – miejsce pracy Karola Wojty??y, Dolina Mnikowska, Tenczy??ski Park Krajobrazowy, Muzeum In??ynierii Miejskiej, Teatr Bagatela, Stary Teatr, Teatr Ludowy, Teatr im. S??owackiego, Filharmonia, Piwnica Pod Baranami, Jama Michalika, Opera Krakowska + lekcje muzealne i warsztaty.

Mo??liwo??? noclegu w Kopalni Soli w Bochni /Komora „Wa??yn”, Komora „Ko??dras”/ lub w Kopalni Soli w Wieliczce /„Komora S??owackiego”, „Komora Stajnia Gór Wschodnich”/. Nocne zwiedzanie Kopalni Soli.
KRYNICA GÓRSKA

W programie: Krynica – Muzeum Nikifora Krynickiego, Deptak, Dom Zdrojowy, Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych – „G??ówna”, „Jan”, degustacja wody. Wyjazd górsk? kolejk? linow? na Gór? Parkow? – podziwianie widoków na pasmo Jaworzyny Krynickiej, zej??cie piesze. Szczawnik – zwiedzanie cerkwi ??w. Dymitra, Centrum Pszczelarstwa w Kamiennej, sp??yw tratwami po rzece Poprad z Piwnicznej do Rytra /ruiny zamku, elektrownia wodna i wiatrowa/, dolina Roztoki – Park Ekologiczny, miejsce powie??ci „Roga?? z Doliny Roztoki”, Piwniczna – Izba Regionalna z kolekcj? starych strojów i sprz?tu sportowego lub stacje przyrodnicze w Rezerwacie Obro??yska, G??adyszów – stadnina koni huculskich. Chabówka – skansen Taboru Kolejowego.
 

KRYNICA MORSKA – FROMBORK – MALBORK

W programie: Krynica Morska – przejazd kolejk? „Krynica” zabudowa miasta z pocz?tku XX wieku z zabytkowymi willami i pensjonatami, ul. Teleexpressu, wej??cie na latarni? morsk?, panorama na Mierzej? Wi??lan?, Zalew Wi??lany, Frombork i Rosj?, spacer po molo, rejs statkiem do Fromborka – miejsce zwi?zane z Miko??ajem Kopernikiem – Zespó?? Katedralny o charakterze obronnym, Wie??a Kopernika, Pa??ac Biskupów Warmi??skich, Malbork – stara stolica Krzy??aków, Zamek Wielkich Mistrzów Krzy??ackich /zamiennie mo??e by? zamek w Gniewie/.
 

LUBLIN – KOZ?ÓWKA – NA??CZÓW

W programie:
Lublin – Stare Miasto, Brama Krakowska, Brama Grodzka, Brama Trynitarska, Trybuna?? Koronny, Zamek, Katedra, Ko??ció?? Dominikanów, ul. Krakowskie Przedmie??cie, Plac Litewski, dzielnica uniwersytecka,
Koz??ówka – Pa??ac Zamoyskich oraz Park /ogród francuski, ogród w??oski/,
Na???czów – park zdrojowy, pa??ac Ma??achowskich, Chata ??eromskiego.

?ÓD?

W programie: ????obnica punkt widokowy na odkrywk? Be??chatów, Konewka - bunkier, ponad 300-metrowy poniemiecki schron kolejowy, Spa??a - dawna zabudowa carska, pos?g ??ubra, Centralny O??rodek Sportu, Rezerwat przyrody Niebieskie ?ród??a, ??czyca - Zamek Diab??a Boruty, ?ód?? – ulica Piotrkowska - najs??ynniejsza w Polsce, zwiedzanie Studia Filmów SE-MA-FOR, Muzeum Kinematografii, Manufaktura, Pi?tek – geograficzny ??rodek Polski, ??elazowa Wola – zwiedzanie Dworku Chopina - miejsce urodzenia kompozytora, Tum - Kolegiata, K??odawa – podró?? do wn?trza ziemi, Borysew - ZOO Safari, Ko??acinek – Dino Park.

MI?DZYBRODZIE

W programie: ??winna – 3godzinny pokaz lub warsztaty w Centrum Nauki „Naukotechnika”, Kolejka linowa na Gór? ??ar, Elektrownia Wodna, Zapora Wodna na Sole, rejs statkiem po Jeziorze ??ywieckim, Ognisko z pieczeniem kie??basek, ??ywiec - spacer po rynku i s??ynnym Parku ??ywieckim, w którym znajduje si? Pa??ac Habsburgów zamieszkiwany do niedawna przez Mari? Krystyn? Altenburg.
 

PACANÓW

W programie: Pacanów – Europejskie Centrum Bajki, spotkanie z Kozio??kiem Mato??kiem, warsztaty – zaj?cia animacyjne, spotkanie z bajk?, kino „Szkatu??ka” bajka „Piotru?? i Wilk”,

Kurozw?ki - Safari Bizon, zwiedzanie pa??acu z przewodnikiem, Busko Zdrój – Park Zdrojowy, Pijalnia Wód Mineralnych.

 
PIENINY

W programie: Niedzica - Zamek nad Jeziorem Czorszty??skim i Zapor? na Dunajcu, drewniany ko??ció?? z XV w. w D?bnie, Szczawnica – pieni??ski kurort, malownicza Dolina Grajcarka z licznymi ??ród??ami wód mineralnych – degustacja ??ród??a ”Szymon”, Kro??cienko – piesza wycieczka na Trzy Korony, rezerwat „ Bia??a Woda” lub W?wóz Homole, wyjazd na Palenic? i przej??cie przez Ma??e Pieniny.

Istnieje mo??liwo??? po???czenia wycieczki z Zakopanem oraz sp??yw Dunajcem /za dodatkow? op??at?/.

 
PONIDZIE – KRAINA GIPSU I LAWENDY

Szyd??ów - polskie Carcassone - mury miejskie z Bram? Krakowsk?, Synagog?, zamek, ko??ció?? ??w. W??adys??awa, Grabki Du??e – dawny harem, orientalny pa??ac z 1742 roku, Gnojno – ko??ció?? pw. ??w. Jana Chrzciciela i Tekli, gotycka kostnica, Skorocice – rezerwat przyrody, w?wóz utworzony w gipsach z urwistymi, Chotel Czerwony – ko??ció?? pw. ??w. Bart??omieja ufundowany przez Jana D??ugosza, usytuowany na gipsowym wzgórzu, Wi??lica – kolebka chrze??cija??stwa, Bazylika Narodzenia NMP, Dom D??ugosza, Dzwonnica, M??odzawy Ma??e – barokowy ko??ció?? pw. ??w. Ducha i Matki Boskiej Bolesnej, krypty grobowe Wielopolskich-ordynatów pi??czowskich, Pi??czów – dawny zespó?? klasztorny oo. Paulinów, Ko??ció?? pw. Nawiedzenia Naj??wi?tszej Marii Panny, manierystyczna Kaplica ??w. Anny, Dom Aria??ski na Mirowie, Pa??ac Wielopolskich, Piotrkowice – Sanktuarium Matki Boskiej Loreta??skiej, We??ecz – prawie stuletnia sosna „na szczud??ach”, pomnik przyrody, Busko Zdrój - ko??ció?? Niepokalanego Pocz?cia NMP, ko??ció?? ??w. Leonarda, Sanatorium Marconi, Park zdrojowy, Zamek Ders??awa, Solec Zdrój – ko??ció?? ??w. Miko??aja, Park Zdrojowy, Stopnica – ko??ció?? z serii baryczkowskiej pw. ??w. Piotra i Paw??a, Zespó?? Klasztorny oo. Sercanów.
 

PUSZCZA BIA?OWIESKA

W programie: Bia??owie??a – Park Pa??acowy w stylu angielskim, pozosta??o??ci po zabudowaniach Pa??acu Carskiego, Obelisk, Muzeum Przyrodniczo – Le??ne /nowoczesna prezentacja multimedialna historii oraz flory i fauny Puszczy Bia??owieskiej/, wie??a widokowa, objazd po Polanie Bia??owieskiej /cerkiew ??w. Miko??aja, architektura drewniana Bia??owie??y, ko??ció?? ??w. Teresy, Park Dyrekcyjny, dolina Narewki, carski dworzec towarowy, Rezerwat ??ubrów, spacer ??cie??k? dydaktyczn? „K??adka ??ubra” piesza wyprawa po k??adkach i mostkach przez podmok??e olsy Puszczy Bia??owieskiej, skansen ludowy: drewniane chaty ze Szlaków D?bów Królewskich oraz Wielkich Ksi????t Litewskich, zwiedzanie Rezerwatu ??cis??ego – najcenniejszej cz???ci Bia??owieskiego PN z najstarszymi drzewostanami Puszczy.
 

ROZTOCZE I LUBELSZCZYZNA

W programie: Koz??ówka – Pa??ac Zamojskich, Lublin – Stare Miasto, Zamek Lubelski, Kaplica Trójcy ??wi?tej, Brama Grodzka, Plac Po Farze, klasztor oo. Dominikanów, Rynek Starego Miasta, Brama Trynitarska, Archikatedra z „zakrysti? akustyczn?”, Brama Krakowska, Pl. Wolno??ci, Krakowskie Przedmie??cie, Krasnobród – Muzeum Przyrodnicze, barokowy ko??ció??, kapliczki na wodzie, rezerwat ??w. Rocha, Zwierzyniec – siedziba Roztocza????kiego PN: ko??ció??ek na wyspie, Rezerwat „Bukowa Góra”, ostoja tarpanów i stawy „Echo”, Górecko Ko??cielne – aleja d?bowa, rezerwat „Szum”, Hamernia – Rezerwat „Czertowni Pole”, Nowiny – kamienio??omy, Susiec – „Szumy na Tanwii”, Che??m – Podziemia Kredowe, Zamo??? – Stare Miasto, Rynek, Ratusz, dawna dzielnica ??ydowska, synagoga, Brama Lwowska, Bastion Nadszaniec, Stara Brama Lubelska, Arsena??, Katedra, Rotunda, fortyfikacje miejskie, ?a??cut – Zamek Lubomirskich i Potockich, Na???czów – Park Zdrojowy, miejsca zwi?zane z pisarzami S. ??eromskim i B. Prusem, Bondyrz - Muzeum Wojskowe ??wiatowego Zwi?zku AK, sp??yw kajakowy Wieprzem lub Tanwi?.
 

SANDOMIERZ - ??LADAMI OJCA MATEUSZA

W programie: Sandomierz - Brama Opatowska, Ulica ??ydowska, Ulica Ole??nickiego, Kamienica Ole??nickich, Sandomierski Rynek, Ratusz, Ulica Bartolona, Kamienica zwana „Konwiktem Bobli”, Kamienica „Pod Ci??emk?”, Urz?d Miejski, „Ucho Igielne” - Furta dominika??ska, Plac spotka?? „Rewelin”, Ulica Staromiejska, Bulwar im. Marsza??ka J. Pi??sudskiego, Zamek, Bazylika Katedralna, Dzwonnica, Pa??ac Biskupi, Ma??y Rynek, Dom Pracy Twórczej „Alicja”, Górka Literacka, Plac Jana Paw??a II, Góry Pieprzowe, Ogród Saski. Kielce – Pa??ac Biskupi, Muzeum Narodowe, Muzeum Zabawek, Kazimierz Dolny - Rynek z charakterystyczn? studni?, ruiny zamku, Muzeum Przyrodnicze, wyj??cie na Gór? Trzech Krzy??y, rejs statkiem po Wi??le.
 

SANDOMIERSKIE KLIMATY

W programie: Sandomierz - Zamek, Zbrojownia, W?wóz Królowej Jadwigi, ko??ció?? ??w. Jakuba z portalem Niebios, Ucho Igielne, Rynek z ratuszem, Brama Opatowska - Ko??ció?? ??w. Ducha, Collegium Gostomianum, Dom D??ugosza, Katedra, Opatów – kolegiata ??w. Marcina, Klimontów - kolegiata ??w. Józefa, Koprzywnica – pocysterski zespó?? klasztorny, ko??ció?? pw. ??w. Floriana, Krzemionki - kopalnia neolityczna, Pu??awy - spacer po mie??cie, Kazimierz Dolny - Rynek z charakterystyczn? studni?, ruiny zamku, Muzeum Przyrodnicze, wyj??cie na Gór? Trzech Krzy??y, rejs statkiem po Wi??le, Ba??tów – Park Jurajski, sp??yw tratwami, rzek? Kamienn?, ?agów -W?wóz Dulowski, Jaskinia zbója Madeja, Ujazd - riuny zamku Krzy??topór, Grabka - pa??ac-harem,  Kurozw?ki - "Bizonlandia", ?mielów - fabryka porcelany, Baranów Sandomierski – Pa??ac zwany „Ma??ym Wawelem”, D?blin – twierdza i lotnisko wojskowe, Janowiec – Ruiny Zamku i rejs promem przez Wis???, Mi??mierz – Wiatrak, Dzierdziówka – Muzeum Przyrodnicze „KONIEC ??WIATA”
 

SREBRNA GÓRA

W programie: Pobyt w Centrum Turystyki Niekonwencjonalnej, 5 punktów programu do wyboru:
- Zjazdy Na Linach,
- Wspinaczka na sztuczn? ??ciank? alpinistyczn?,
- Strzelanie z ?uków,
- Strzelanie z wiatrówek,
- Wyprawa szlakiem sztolni dawnych kopalni srebra,
- Turniej mini golfa,
- Zwiedzanie Fortu „Donjon”,
- Blok zaj?? rekreacyjnych.

Pobyty 2 dniowe w Srebrnej Górze s? realizowane przez obiekt tylko w weekendy lub pi?tek – sobota / niedziela – poniedzia??ek.
 

SZLAK PIASTOWSKI

W programie: Pozna?? – Katedra, Podziemia, Wzgórze Przemys??awa , Ratusz, tereny targowe, Palmiarnia, Ostrów Tumski – rezerwat archeologiczny, Gniezno – Katedra, Relikwie ??w. Wojciecha, skarbiec, Drzwi Gnie??nie??skie, Muzeum Pocz?tków Pa??stwa Polskiego, Biskupin – Rezerwat Archeologiczny – osada pras??owia??ska, Wenecja – Skansen Kolei W?skotorowej, przejazd turystyczn? "ciuchci?", Strzelno - ko??ció?? ??w. Trójcy, Kruszwica - kolegiata roma??ska, Mysia Wie??a, Pobiedziska – "Wielkopolska w miniaturze", Puszczykowo - Muzueum-pracownia A.Fiedlera, Kórnik - zamek, Rogalin - pa??ac, park, d?by.
 

TORU?? – OD KOPERNIKA DO PIERNIKA

W programie: Stare Miasto, Ratusz, Pomnik Kopernika, Dwór Artusa, Planetarium: seans astronomiczny, wej??cie do Orbitarium, ruiny Zamku Krzy??ackiego, mury obronne z Krzyw? Wie???, sklepy z oryginalnymi piernikami toru??skimi.
 

TRÓJMIASTO – AHOJ MORSKA PRZYGODO !!!

W programie: Gda??sk Oliwa – Katedra, koncert organowy, palmiarnia i alpinarium, Gda??sk – trakt Królewski, Muzeum Historyczne, Dwór Artusa, Ko??ció?? Mariacki, Muzeum Morskie, Oceanarium, Stadion PGE Arena, rejs statkiem, Westerplatte, Stocznia, Gdynia – Centrum Nauki „Experyment”, ORP B??yskawica, ORP Dar Pomorza, Sopot – molo, Krzywy Dom, Ch??apowo – Pracownia Bursztynu, Jastrz?bia Góra – Latarnia Morska w Rozewiu, Muzeum Latarnictwa Morskiego, Obelisk “Gwiazda Pó??nocy”-najdalej wysuni?ty na pó??noc punkt Polski, Promenada ??wiatowida, ?eba – przejazd melexami na ruchome wydmy, wystawa militarna Wyrzutni Rakiet.
 

WARSZAWA

W programie: zwiedzanie – do wyboru: Zamek Królewski, Rynek Starego Miasta, Barbakan, uliczki Starówki, Pa??ac Kultury i Nauki / panorama miasta /, Centrum Nauki Kopernik, Pow?zki Stare i Nowe, Grób Nieznanego ??o??nierza / zmiana warty /, Getto Warszawskie i Pawiak, przejazd Dzielnic? Dyplomatyczn?, Pa??ac i Park w Wilanowie, ?azienki Królewskie, przejazd metrem, Ko??ció?? ??w. Krzy??a z sercem Fryderyka Chopina, Muzeum Fryderyka Chopina, Muzeum Powstania Warszawskiego, Polskie Radio, Telewizja Polska, Ogrody na dachu Biblioteki Uniwersytetu Warszawskiego, Sejm i Senat, Pa??ac Prezydencki, Muzeum Wojska Polskiego, Cytadela, Ogród Saski, ZOO, Muzeum Papiernictwa, Muzeum Narodowe, Muzeum Wojska Polskiego, Stadion Narodowy, Stadion Legii, Rejs statkiem po Wi??le, Muzeum ??ydowskie.

WROC?AW

W programie: Ogród Zoologiczny, Ogród Japo??ski, Hala Ludowa, Panorama Rac??awicka, Muzeum Narodowe, Ogród Botaniczny, Muzeum Przyrodnicze, Katedra, Ostrów Tumski, Most Zakochanych, Stare Miasto, Rynek, Kamieniczki Jasia i Ma??gosi, Uniwersytet Wroc??awski /Aula Leopoldina/, Dworzec Kolejowy, Pergola z kolorow? fontann?, Wroc??awskie krasnale, Centrum Nauki Humanitarium, rejs statkiem po Odrze.
 
ZAKOPANE

W programie: trasa turystyczna trudno??ci? dostosowana do wieku i kondycji uczestników, Krupówki – nale??? do pierwszej pi?tki najs??ynniejszych ulic w Polsce, stary cmentarz na P?ksowym Brzysku – Sanktuarium MB Fatimskiej, Wielka Krokiew, Muzeum Tatrza??skie, wyjazd kolejk? na Guba??ówk? – Butorowy Wierch, Dom do Góry Nogami, Studio Ceramiki „T?czowa Skorupka”, Aqua Park Zakopane, Muzeum Misiów Pluszowych, Muzeum Kornela Makuszy??skiego, Atma – Willa Karola Szymanowskiego, Jaszczurówka.
 

ZAMKI KRZY??ACKIE
W programie: Rejs statkiem po Wi??le szlakiem krzy??ackich zamków: Gniew, Malbork, Kwidzyn, Toru??, Radzy?? Ch., Golub Dobrzy??. Pelplin /Katedra - Muzeum Diecezjalne z oryginaln? Bibli? Gutenberga + wej??cie na Gór? Papiesk?/ .
 

Z?OTORYJA

W programie: Rogo??nica – kamienio??om, Jawor – Ko??ció?? Pokoju, Z??otoryja – baszta, Muzeum Z??ota, Wie??a Ko??cielna, Kopalnia „Aurelia”, warsztaty p??ukania z??ota, Wytwórnia Ozdób Choinkowych, warsztaty malowania, Wilcza Góra, Zamek w Grod??cu, Leszczyna – Izba Tradycji Górniczo – Hutniczych, warsztaty edukacyjne na szlaku gin?cych zawodów: kowal, ceramik, mincerz, piekarz + ??arna i podp??omyki, papier czerpany, obróbka kamieni szlachetnych, rze??ba w drewnie i w piaskowcu. Wie??ciszowice – Kolorowe Jeziorka / Rudowski Park Krajobrazowy / do??o??ono.
 

Tagi:
trzydniowe Dragon Travel wycieczkiNasi Partnerzy
Tagi: wycieczki zagraniczne o nas strona g????wna wycieczki zagraniczne laski Szlak Zabytkow Techniki dokumenty wycieczki zagraniczne wycieczki zagraniczne wczasy zagraniczne trzydniowe
Copyright © 2012 - 2017 Wszelkie prawa zastrzeżone. All rights reserved.
Created by Patryk Kłoda pat15.net Patryk Kłoda - Strony www, serwery, domeny, Cieszyn, Ustroń, Skoczów, Wisła